Joukkue

Aalto Janne
Aalto Jyri
Kallatsa Markus
Katve Jari
Kettunen Mika
Koponen Toni MV
Kyösti Toni
Laitila Jukka
Mäkinen Jani
Meriläinen Matti
Mujunen Markus
Naukkarinen Jyrki
Nick Tommi
Niemelä Juha-Pekka
Niemi Jussi
Niemi-Nikkola Markus
Paajanen Petri
Polso Jonas
Raassina Santeri
Silander Jan
Simpura Timo
Toivonen Juhani
Vaittinen Kimmo

Toimihenkilöt